કારકિર્દીનો કક્કો

અનિલ પટેલ

સિડનીસ્થિત અનિલ પટેલ લગભગ દસ વર્ષથી આઈસ્ક્રીમ વેન લઈને અહીંનાં પરાંઓમાં જઈ આઈસ્ક્રીમ વેચવાનું કામ કરે છે.

સિડનીસ્થિત અનિલ પટેલ લગભગ દસ વર્ષથી આઈસ્ક્રીમ વેન લઈને અહીંનાં પરાંઓમાં જઈ આઈસ્ક્રીમ વેચવાનું કામ કરે છે. આઇસ્ક્રીમ વેનની ફ્રેન્ચાઈઝ ખરીદી પછી એ વ્યવસાયમાં એ કઈ રીત સ્થિર થયા તથા એમના કામને લગતી માહિતી આ મુલાકાતમાં તેઓ આપે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close