કારકિર્દીનો કક્કો

કોષા નાયક

કોષા નાયક એન અનુભવી આહારશાસ્ત્રી (ડાયેટીશ્યન) છે અને તેમના ક્ષેત્રમાં છેલ્લાં દસેક વર્ષમાં જુદીજુદી ભૂમિકામાં તેઓ સિડનીમાં કાર્યરત રહ્યાં છે.

કોષા નાયક એન અનુભવી આહારશાસ્ત્રી (ડાયેટીશ્યન) છે અને તેમના ક્ષેત્રમાં છેલ્લાં દસેક વર્ષમાં જુદીજુદી ભૂમિકામાં તેઓ સિડનીમાં કાર્યરત રહ્યાં છે. તેમના વ્યવસાય વિષે અને આહારવિજ્ઞાન વિષે તેમણે આ મુલાકાતમાં સમજણ આપી છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close