સામયિકી

ડો બાબુ સુથાર

અમેરિકાથી પ્રગટ થતું ‘સંધિ’ ત્રૈમાસિક એ સામાન્ય ગુજરાતી સામયિકો કરતાં જુદું છે, કારણકે એ લોકપ્રિય કૃતિઓ પ્રગટ કરવાથી દૂર રહે છે.

અમેરિકાથી પ્રગટ થતું ‘સંધિ’ ત્રૈમાસિક એ સામાન્ય ગુજરાતી સામયિકો કરતાં જુદું છે, કારણકે એ લોકપ્રિય કૃતિઓ પ્રગટ કરવાથી દૂર રહે છે. એના તંત્રી-સંપાદક ડો બાબુ સુથાર પ્રતિષ્ઠિત શિક્ષણકાર, લેખક, અને ભાષાશાસ્ત્રી છે અને પેન્સીલવેનિય વિશ્વવિદ્યાલયમાં અધ્યાપન કરી હવે પાલો-આલ્ટોમાં વસે છે. ‘સંધિ’ના સંપાદન વિષે તેમની સાથે કરેલો આ રોચક વાર્તાલાપ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close