યાદગાર સંવાદો

ડો બાબુ સુથાર

અમેરિકાના પાલો આલ્ટો નિવાસી ડો બાબુ સુથાર ગુજરાતી ભાષાનું એક વીરલ વ્યક્તિત્વ છે.

અમેરિકાના પાલો આલ્ટો નિવાસી ડો બાબુ સુથાર ગુજરાતી ભાષાનું એક વીરલ વ્યક્તિત્વ છે. વીરલ એટલા માટે કે એમનામાં સાહિત્ય, ભાષાવિજ્ઞાન, અને પત્રકાર-સંપાદન, એમ ભાષાનાં અનેકવિધ પાસાંઓનો સંગમ છે અને એ દરેક પહેલુ ઉપર એમનું પ્રભુત્વ, એમને એક અગ્રણી ભાષાવિદનું સ્થાન આપે એવું છે. ૨૪મી ઓગસ્ટ એ વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ છે. એ નિમિત્તે એમની સાથે ભાષાવિજ્ઞાન અને ગુજરાતી ભાષા સંદર્ભે કરેલો સંવાદ

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close