યાદગાર સંવાદો

ડો સરૂપ ધ્રુવ

અમદાવાદનાં ડો સરૂપ ધ્રુવ ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રતિબદ્ધ સર્જકોમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે.

અમદાવાદનાં ડો સરૂપ ધ્રુવ ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રતિબદ્ધ સર્જકોમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. ઉપરાંત તેઓ એક કર્મશીલ છે અને તેમની ‘દર્શન’ સંસ્થા દ્વારા સામાજિક ઉત્થાનનાં અનેકવિધ કાર્યો કરે છે. તેમનાં તેજાબી લખાણો માટે જાણીતાં સરૂપબેનનો આ વાર્તાલાપ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે પ્રસારિત થયો. (પ્રસારણ: ૪.૩.૨૦૧૮)

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close