સામયિકી

ધીરુભાઈ પરીખ

બાણું વર્ષની જીવનયાત્રા વટાવી ચૂકેલું ‘કુમાર’ માસિક આજે ગુજરાતી ભાષામાં પ્રગટ થતાં સામયિકોમાં અગ્રિમ સ્થાન ધરાવે છે.

બાણું વર્ષની જીવનયાત્રા વટાવી ચૂકેલું ‘કુમાર’ માસિક આજે ગુજરાતી ભાષામાં પ્રગટ થતાં સામયિકોમાં અગ્રિમ સ્થાન ધરાવે છે. એના તંત્રી તે ગુજરાતી ભાષાના લબ્ધપ્રતિષ્ઠ લેખક-કવિ-વિવેચક ધીરુભાઈ પરીખ. આ મુલાકાતમાં તેમણે ‘કુમાર’ ની ઐતિહાસિક વિગતોથી માંડીને તેની આજ અને આવતીકાલ વિષે ચર્ચા કરી છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close