યાદગાર સંવાદો

સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર

વડોદરાનિવાસી ડો સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર મહેતા સાંપ્રત ગુજરાતી સાહિત્યનું અગ્રિમ સ્થાન ધરાવનાર લબ્ધપ્રતિષ્ઠ સર્જક છે.

વડોદરાનિવાસી ડો સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર મહેતા સાંપ્રત ગુજરાતી સાહિત્યનું અગ્રિમ સ્થાન ધરાવનાર લબ્ધપ્રતિષ્ઠ સર્જક છે. કવિ, લેખક, નાટ્યકાર, વિવેચક, સંપાદક, શિક્ષણવિદ એવી અનેક ભૂમિકાઓમાં તેમણે ગુજરાતી સંસ્કાર્જગતને તેમજ ભારતીય વાંગ્મયને અનન્ય પ્રદાન કર્યું છે. એમના પ્રદાન બદલ એમને રાષ્ટ્રીય સાહિત્યિક સન્માનોથી નવાજિત કરાયા છે. એમની સાથેનો આ સંવાદ એમની અસાધારણ પ્રતિભાનો પરિચય કરાવે છે …

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close