સામયિકી

સૌમિલ મુનશી

સૌમિલ મુનશી-સ્વરસેતુ

અમદાવાદથી પ્રતિમાસ પ્રગટ થતું ‘સ્વરસેતુ’ સામયિક એકમાત્ર ગુજરાતી સામાયિક છે જે સાહિત્ય-સંગીત-અને કળાને સમર્પિત છે. સૌમિલ-શ્યામલ મુનશી સ્થાપિત અને સંચાલિત સંસ્થા ‘સ્વરસેતુ’ દ્વારા એનું સંપાદન અને પ્રકાશન થઇ રહ્યું છે અને એ દેશ-વિદેશના વાચકો સુધી પહોંચે છે. આ કલાલક્ષી માસિક વિષે એના તંત્રી અને પ્રખ્યાત ગુજરાતી ગાયક-સ્વરકાર સૌમિલ મુનશી સાથેનો સંવાદ

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close