મારું પ્રિય પુસ્તક

લીના દેસાઈ: ‘કૃષ્ણાયન’-કાજલ ઓઝા-વૈદ્ય

Show More

Related Articles

2 Comments

  1. I have just heard Mrs. Leena Desai for Krishnayan and Mrs. Pratibha ben on Sindhi Swamini.
    Aradhana ben, I think you have stirred a pot. We are gearing for a book club in Gujarati.
    How about you invite few good one for a review on a popular book. You become a monitor and will bring the best. May be once in a two months and you can rotate the participants. It is good to get the different views on a given book.
    I wish I can write this in Gujarati.

  2. તમારા સૂચન બદલ આભાર, પ્રદીપભાઈ ! વિચાર ખરેખર સરસ છે અને અમલ કરવા લાયક છે. સૂર-સંવાદનો હેતુ પણ એ જ છે કે માત્ર રેડિયો પ્રસારણ પૂરતું સીમિત ન રહેતાં એ એક સંસ્કૃતિક અને વૈચારિક ચળવળ બને અને સિડનીના ભાષાપ્રેમી અને કળાપ્રેમી ગુજરાતીઓ માટેનું એક ઠેકાણું બને.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close