રૂપેરી પડદાનાં સોનેરી સંભારણાં

હંસલા હાલો રે હવે

કલ્યાણજી-આનંદજીનું અને સ્વર લતા મંગેશકરનો.

‘કસુંબીનો રંગ’ ચિત્રપટનું લોકપ્રિય મર્માળુ ગીત ‘હંસલા હાલો ને હવે મોતીડાં નહીં રે મળે’. સંગીત કલ્યાણજી-આનંદજીનું અને સ્વર લતા મંગેશકરનો.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close