રૂપેરી પડદાનાં સોનેરી સંભારણાં

આટલું બધું વ્હાલ

‘આટલું બધું વ્હાલ તે કદી હોતું હશે? કોઈ પારેવું વાદળ ભરી રો’તું હશે?’ કવિ સુરેશ દલાલની સુંદર રચનાની થોડીક કડીઓ…

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close