મન દર્પણ: ભદ્રાયુ વચ્છરાજાની

આપણને કોણ ઓળખે છે?

Show More

Related Articles

12 Comments

  1. વાહ સરજી , હું તો મારી જ જાત ને ઓળખું છું બસ એટલુ મને ખબર .

  2. બહુ સાચી અને અનુભવેલી વાત ભદ્રાયુભાઈ. આ જ વાત જો સમજીએ તો તે આપણો અરીસો પુરવાર થઈ શકે.

    1. આભાર. વેબસાઈટ ઉપર અનેક મુલાકાતો છે, સાંભળતા રહેશો અને પ્રતિભાવ આપતા રહેશો એવી વિનંતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close