મન દર્પણ: ભદ્રાયુ વચ્છરાજાની

આપણને કોણ ઓળખે છે?

Show More

Related Articles

12 Comments

  1. વાહ સરજી , હું તો મારી જ જાત ને ઓળખું છું બસ એટલુ મને ખબર .

  2. બહુ સાચી અને અનુભવેલી વાત ભદ્રાયુભાઈ. આ જ વાત જો સમજીએ તો તે આપણો અરીસો પુરવાર થઈ શકે.

  3. મન દર્પણ નો પહેલો મણકો બહુજ સરસ

  4. આપનો આભાર. પ્રતિસપ્તાહ સાંભળતા રહેશો અને પ્રતિભાવો મોકલશો.

  5. આભાર. વેબસાઈટ ઉપર અનેક મુલાકાતો છે, સાંભળતા રહેશો અને પ્રતિભાવ આપતા રહેશો એવી વિનંતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close