કહેવત કણિકાભાવિન રાવળભાષા-સાહિત્ય

કહેવત કણિકા-૩

બાર વર્ષે બાવો બોલ્યો, બિલાડી આવે ઉડી જવું, બુંદસે ગઈ હોજસે નહીં આતી.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close