પર્યાવરણ

  • યાદગાર સંવાદો

    વિવેક શાહ

    અમદાવાદનાં વિવેક અને બ્રિન્દા શાહ એમની અમેરિકાની કોર્પોરેટ કારકિર્દી છોડી ભારત પાછા ફર્યાં પછી અમદાવાદ નજીક બ્રિન્દાવન ઓર્ગેનિક ફાર્મ અને…

    Read More »
Close