આવકારપર્વો અને પ્રસંગોસમાજ અને રાજકીય પ્રવાહોસમાજ-પરિવાર

ચેતન શાહ

હાર્મની ડે- ૨૧ માર્ચ, ૨૦૨૧

ચેતન શાહ સિડનીમાં આવીને વસ્યા તે પહેલાં દૂનિયાના અનેક દેશોમાં વ્યવસાયાર્થે નિવાસ કરી ચૂક્યા છે અને એ દરમ્યાન એમણે અનેક પ્રજાઓની સંસ્કૃતિઓને  નિકટથી અનુભવી છે. પ્રસ્તુત વાર્તાલાપમાં તેઓ બે સત્યઘટનાઓ દ્વારા અનેકતામાં એકતાનું એમનું દર્શન રજૂ કરે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close