ચાલને મનપર્યાવરણ અને પ્રકૃતિપ્રવાસ-પ્રકૃતિ-પર્યાવરણસમાજ-પરિવારહેમલ જોશી

દીપક શાહ

ઇઝરાયેલનો પ્રવાસ

ડબો નિવાસી દીપકભાઈએ ઇઝરાયેલનો પ્રવાસ કર્યો એ દરમ્યાન ત્યાંની પ્રજા, ખોરાક, આબોહવા અને એનાં ઓલ્ડ જાફા ટાઉન જેવાં ઐતિહાસિક સ્થળોનાં વર્ણન તેમજ એમને થયેલા અનુભવોની વાત હેમલ જોશી સાથે ખૂબ સહજ શૈલીમાં કરે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close